Kai

Kai

Nationality :America

Hobbies / Pastimes :  

Favourite-English word : 

Favourite-English song : 

Favourite-English film : 

Favourite International Dish

Message to Students :